Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Kutatás

Az Intézet számos kutatási területet tudhat magáénak. Ezek közül ki kell emelni a következőket:

A nyersanyagelőkészítés kutatási területe: előkészítéstechnikai eljárások, technológiai rendszerek kutatása, új eljárások elméleti vizsgálata és kísérleti kifejlesztése, előkészítési folyamatok tervezése, gépek és berendezések technológiai méretezése és üzemeltetése, valamint előkészítéstechnikai rendszerek gazdasági értékelése, automatizálása és folyamatirányítása; előkészítéstechnikai rendszerek alaptípusainak (aprító- és őrlőmű, osztályozómű, dúsítómű, brikett üzem, homogenizáló mű) vizsgálata. A tématerülethez kapcsolódó kutatás során a nyersanyagok ásványi, mezőgazdasági, vegyipari eredetűek egyaránt lehetnek.

A hulladék-anyagok természetéből következően újrahasznosításra, hasznosításra való előkészítésük, azaz aprításuk és komponenseik szétválasztása igen összetett, legtöbb esetben - a kőzetek, ásványok előkészítésével szemben- új megközelítést igénylő feladat. A hulladékdarabok komponensei nagyon gyakran eltérő szilárdsági tulajdonságúak, egymással sajátos módon kapcsolódnak össze. A kapcsolódás aprítással történő megszüntetése a szétválasztás alapfeltétele. Ilyen anyagok aprítása egyidejűleg többfajta igénybevétel pl. - nyíró és csavaró, ütő-tépő­kialakítását igényli a gépben. A szétválasztási folyamatok vizsgálatánál pedig olyan sajátságok figyelembevételét (pl. alak), amelyeket a hagyományos ásványelőkészítésben az esetek döntő részében, csekély hatásuk lévén az adott - elektromos, mágneses, optikai stb. – eljárás alapjelenségére, elhanyagolhattunk. Mindez egyik oldalról e tulajdonságok befolyásának elvi, elméleti vizsgálatát, másoldalról megfelelő kísérleti vizsgálati módszerek kialakítását igényli. A témakör kutatása ebben a megközelítésben történik és magába foglalja a szilárd települési és ipari hulladékok következő területeit: csomagoló hulladék-anyagok; az elektrotechnikai és elektronikai hulladékok az elhasznált háztartási gépek és autók, a gumi- és műanyaghulladékok; az építési hulladékok; a bányászati és kohászati meddő-, ill. salakok előkészítése.

Ajánlott kutatási témák:

 • aprítógépek törési folyamatainak modellezése, számítógépi szimulálása
 • nem-newtoni szuszpenziók keverése, nem-newtoni durva szuszpenziók előállítása
 • a felületi szűrés vizsgálata kompresszibilis lepény esetén
 • flotációs eljárások továbbfejlesztése és optimálása, új eljárások kutatása
 • mágneses és elektromos szétválasztási eljárások kutatása, kísérleti fejlesztése
 • osztályozási eljárások elméleti kutatása, kísérleti fejlesztése
 • gravitációs dúsítási eljárások kutatása, fejlesztése
 • a vákuumszűrés optimalizálása
 • a keresztáramú szűrés elméleti és kísérleti vizsgálata
 • a nyersanyag-előkészítés gazdasági értékelési módszerének kutatatása
 • fémes és nemfémes nyersanyagok előkészítési technológiáinak kutatása
 • finom és durvakerámiai alapanyagok dúsítása, tisztítása
 • hulladék-anyagok aprítása, fizikai feltárása elméleti és kísérleti vizsgálata
 • szilárd települési hulladékok szelektív gyűjtési és előkészítési technológiájának kutatása
 • hulladékok száraz gravitációs szétválasztási eljárásainak fejlesztése
 • építési hulladékok előkészítési eljárásainak és technológiájának fejlesztése
 • műanyag- és gumi hulladékok előkészítési eljárásainak és technológiájának fejlesztése
 • bányameddők előkészítése, hasznosítása
 • elektronikai és híradástechnikai hulladékok előkészítése, szétválasztása

A mechanikai eljárástechnikai tématerülethez a főleg mechanikai hatásra végbemenő anyagátalakulási folyamatok tartoznak. Ennek megfelelően a vizsgált anyagrendszerek
 0,1 - 1 mm-nél nagyobb részecskéket tartalmazó durva diszperz anyagrendszerek. A mechanikai eljárástechnika durva diszperz anyagrendszerek (szemcsék ill. szemcsehalmazok, buborékok, cseppek, szuszpenziók) jellemzésével, fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságainak mérésével foglalkozik. Tárgya továbbá a szétválasztási és keverési, valamint aprítási és darabosítási eljárások során végbemenő alapjelenségek - közülük elsősorban a törésmechanikai, mágneses, elektromos, hőtani, optikai és határfelületi jelenségek, a folyadékokban történő részecskemozgási jelenségek, a keverékáramlási alapjelenségek ­vizsgálata, leírása.

 Ajánlott kutatási témák:

 • különleges őrlési eljárások kutatása, fejlesztése
 • szemcsék süllyedési sebességének vizsgálata folyadékokban és szuszpenziókban
 • a szemcsemozgás vizsgálata elektromos és mágneses erőtérben
 • folyadék és gáz átáramlásának vizsgálata változó porozitású szemcsehalmazon
 • nem-newtoni szuszpenziók áramlása csővezetékben
 • a szállítási koncentráció mérése durva szuszpenziók áramlásakor
 • a lerakódási határsebesség mérése és meghatározása keverékek áramlásakor
 • különböző halmazállapotú anyagok között fellépő kölcsönhatások vizsgálata
 • reális flotációs rendszerek matematikai modellezése
 • a kompaktáló törés folyamatának elméleti és kísérleti vizsgálata
 • a kompaktálás, brikettálás folyamatának elméleti és kísérleti vizsgálata
 • anyagok apríthatóságának kutatása
 • az anyagok darabosíthatóságának kutatása

A környezeti eljárástechnika az eljárástechnikának azon részterülete, amelyhez a levegő, a víz és a talaj tisztaságának megőrzésére, ill. a szennyezett levegő-, víz- és talaj tisztítására szolgáló fizikai, fizikai-kémiai, kémiai és biológiai eljárások tartoznak. A tématerület kiemelt részét képezik a biológiai eljárások: bioszolubilizáció, bioszorpció, biodegradáció stb. kutatása.

Ajánlott kutatási témák:

 • szilárd diszperz részecskék (fémek, műanyagok, stb.) szelektív leválasztása vizes közegből fizikai-kémiai szétválasztási eljárásokkal
 • ionflotációs, olajagglomerációs és olajflotációs kutatások
 • szennyezők leválasztása vizes közegből adszorpciós eljárással természetes és mesterséges ásványi, valamint mikrobiológiai adszorbensek alkalmazásával
 • biomassza új immobilizációs módszereinek kutatása
 • biodegradációs eljárások kutatása
 • szennyezett talajok tisztítása
 • mágneses szennyvíztisztítási eljárások kutatása
 • a szennyvizek foszfor- és nitrogénmentesítése biológiai, kémiai, fizikai-kémiai módszerekkel
 • szerves szennyvízalkotók biológiai lebontását javító anyagátalakítási folyamatok
 • a szennyvíztisztítás során keletkező iszapok kezelése
 • szennyezett gázok szerves anyag tartalmának csökkentése biológiai módszerekkel
Kiemelt partnereink

 

Kiemelt projektjeink

 

 

 

ISZAPKEZELÉS